Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relations with other authorities > Government
Government

 

L E G E
cu privire la Guvern
 
nr. 64-XII  din  31.05.90
 
  Republicat: Monitorul Oficial nr.131-133/1018 din 26.09.2002, pag.3
Veştile nr.8/191, 1990
 
* * *
C U P R I N S
 
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Rolul Guvernului
Articolul 2. Principiile de bază ale activităţii Guvernului
Articolul 3. Direcţiile principale ale activităţii Guvernului
Articolul 4. Componenţa Guvernului şi modul de formare a lui
Articolul 5. Responsabilitatea Guvernului
Articolul 6. Demisia Guvernului
Articolul 7. Exprimarea votului de neîncredere Guvernului
Articolul 8. Participarea Guvernului la lucrările Parlamentului
Articolul 9. Garanţiile sociale ale membrilor Guvernului
 
Titlul II
COMPETENŢA GUVERNULUI
Articolul 10. Chestiunile generale ce ţin de competenţa Guvernului
Articolul 11. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul dezvoltării sociale, învăţămîntului, tineretului şi sportului, culturii şi ocrotirii sănătăţii
Articolul 12. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul economiei
Articolul 13. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul finanţelor, creditelor, impozitelor, preţurilor şi circulaţiei monetare
Articolul 14. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul muncii şi politicii de cadre în serviciul public
Articolul 15. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul ştiinţei şi tehnicii
Articolul 16. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării legalităţii
Articolul 17. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării securităţii şi capacităţii de apărare a ţării
Articolul 18. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul politicii externe
 
Titlul III
RELAŢIILE GUVERNULUI CU ALTE ORGANE DE STAT
Articolul 19. Relaţiile Guvernului cu organele administraţiei publice locale
1.">Articolul 191. Exclus
Articolul 20. Conducerea ministerelor Republicii Moldova şi altor organe de pe teritoriul republicii
Articolul 21. Ministerele Republicii Moldova
Articolul 22. Alte autorităţi administrative centrale, inspectoratele de stat, comisiile şi consiliile guvernamentale
Articolul 23. Controlul exercitat de Guvern asupra activităţii organelor subordonate lui
 
Titlul IV
STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Articolul 24. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice
 
Titlul V
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GUVERNULUI
Articolul 25. Şedinţele Guvernului
Articolul 26. Prezidiul Guvernului
Articolul 27. Prim-ministrul Republicii Moldova
1.">Articolul 271. Atribuţiile ministrului care îndeplineşte temporar obligaţiile Prim-ministrului
Articolul 28. Prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii Republicii Moldova
Articolul 29. Membrii Guvernului
1.">Articolul 291. Exclus
Articolul 30. Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului
1.">Articolul 301. Procedura delegării legislative
2.">Articolul 302. Ordonanţele Guvernului
Articolul 31. Cancelaria de Stat
Articolul 32. Exclus  
 
 
 
Notă: În textul legii cuvintele "decretele şi dispoziţiile Preşedintelui Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "decretele Preşedintelui Republicii Moldova" conform Legii nr.413-XIII din 29.03.95
 
Notă: Textul "departamentul de Stat" din întreaga lege se substituie cu cuvîntul "departamentul" conform Legii nr.37-XIII din 05.04.94
 
Notă: În tot cuprinsul Legii cuvintele "Guvernul Republicii Moldova", "Guvernul Republicii", "Guvernul Moldovei" se substituie cu cuvîntul "Guvernul" conform Legii nr.1091-XII din 23.07.92
 
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Rolul Guvernului
Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este responsabil în faţa Parlamentului.
Relaţiile dintre Guvern şi Preşedintele Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova.
În exercitarea atribuţiilor, se conduce de programul său de activitate, aprobat de Parlament.
[Art.1 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.1 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 2. Principiile de bază ale activităţii Guvernului
În activitatea sa Guvernul:
1) se călăuzeşte de Constituţie (Legea Fundamentală a Republicii), de celelalte legi ale Republicii Moldova, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
2) porneşte de la principiile democraţiei, legalităţii şi utilităţii sociale;
3) asigură colegialitatea şi răspunderea personală a membrilor Guvernului în procesul elaborării, adoptării şi realizării hotărîrilor;
31) asigură transparenţa în procesul elaborării şi adoptării hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor;
4) asigură exercitarea principiilor ştiinţifice de administrare, ţine seama de experienţa mondială în sfera construcţiei de stat şi o aplică.
[Art.2 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]
[Art.2 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.2 modificat prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 3. Direcţiile principale ale activităţii Guvernului
În conformitate cu împuternicirile sale Guvernul:
1) creează condiţii pentru stabilirea şi asigurarea suveranităţii economice şi politice a Moldovei;
2) elaborează concepţia dezvoltării social-economice a republicii, programul şi mecanismul trecerii la economia de piaţă;
3) asigură libera iniţiativă, deetatizarea, privatizarea, demonopolizarea economiei şi dezvoltarea relaţiilor de piaţă;
[Pct.3 în redacţia Legii nr.1250-XII din 23.12.92]
 
4) elaborează strategia dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovează o politică naţională în domeniul culturii, ştiinţei, tehnicii, tehnologiei; rezolvă problemele reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific;
[Pct.4 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
5) garantează tuturor subiectelor proprietăţii libertatea activităţii economice, diversitatea formelor de proprietate şi egalitatea lor în drepturi, are grijă de păstrarea proprietăţii;
51) protejează interesele naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
[Pct.51 introdus prin Legea nr. 413-XIII din 29.03.95]
 
6) realizează colaborarea economică cu ţările lumii în condiţiile dezvoltării relaţiilor contractuale, formării infrastructurii de piaţă, integrării general-europene şi mondiale;
[Pct.6 în redacţia Legii nr. 1091-XII din 23.07.92]
 
61) asigură protejarea intereselor naţionale în activitatea economică externă, promovează politica liberului schimb, pornind de la interesele naţionale;
[Pct.61 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.61 introdus prin Legea nr. 413-XIII din 29.03.95]
 
[Pct.7 exclus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
8) formează un sistem eficient de ocrotire socială a populaţiei, creează condiţii pentru creşterea nivelului de trai, pentru satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale ale cetăţenilor republicii;
9) promovează politica de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei;
[Pct.9 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
91) asigură apărarea drepturilor consumatorilor prin organizarea şi coordonarea controlului şi supravegherii de stat a calităţii produselor (lucrărilor, serviciilor);
[Pct.91 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
10) asigură utilizarea raţională a resurselor naturale şi integritatea lor, protecţia ecologică a populaţiei şi a mediului ambiant;
11) favorizează dezvoltarea autonomiei organelor administraţiei publice de toate nivelurile;
[Pct.11 în redacţia Legii nr. 413-XIII din 29.03.95]
 
12) asigură legalitatea, ordinea publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
13) promovează politica securităţii naţionale, dirijează activitatea de apărare a Republicii Moldova;
14) asigură respectarea şi executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
[Pct.14 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.14 în redacţia Legii nr.1091-XII din 23.07.92]
[Pct.14 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
15) promovează o politică externă în conformitate cu competenţa sa.
 
Articolul 4. Componenţa Guvernului şi modul de formare a lui
Guvernul se formează în următoarea componenţă: Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege.
Membri ai Guvernului pot fi numai persoanele care deţin cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliul în ţară.
Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.
Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru, în termen de 15 zile de la desemnare, cere votul de încredere al Parlamentului vizînd programul de activitate şi a întregii liste a Guvernului.
Preşedintele Republicii Moldova, în baza votului de încredere acordat de Parlament, numeşte Guvernul.
În termen de trei zile de la data numirii Guvernului, Prim-ministrul viceprim-miniştrii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova, jurămîntul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituţie.
În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.
Guvernul îşi exercită mandatul din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi pînă la validarea alegerilor pentru un nou Parlament. Membrii Guvernului, numiţi în funcţie conform alineatului 7, după depunerea jurămîntului îşi exercită atribuţiile în acelaşi mod.
Membrii Guvernului vor depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.
Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim-ministrului sau în cazul alegerilor unui nou Parlament, îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.
[Art.4 modificat prin Legea nr.21-XVIII din 18.09.2009, în vigoare 22.09.2009]
[Art.4 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.05.2008]
[Art.4 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.4 completat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, în vigoare 11.06.04]
[Art.4 completat prin Legea nr.1520-XV din 06.12.02, în vigoare 12.12.02]
[Art.4 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.4 completat prin Legea nr.1086-XIII din 24.01.97]
[Art.4 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.4 modificat prin Legea nr.12 din 31.03.94]
[Art.4 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.4 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 5. Responsabilitatea Guvernului
Guvernul răspunde în faţa Parlamentului pentru activitatea sa.
Guvernul cel puţin o dată pe an, ţine în faţa Parlamentului o dare de seamă despre activitatea sa.
Miniştrii şi conducătorii altor autorităţi administrative centrale, în baza unei hotărîri a Parlamentului, ţin în faţa lui dări de seamă asupra activităţii lor.
Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la întrebările formulate de deputaţi referitor la activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui în modul stabilit.
Guvernul examinează deciziile comisiilor Parlamentului vizînd activitatea Guvernului şi a organelor din subordinea lui, comunică comisiilor rezultatele examinării deciziilor sau măsurile luate pe marginea lor.
[Art.5 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.5 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.5 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.5 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.5 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 6. Demisia Guvernului
Guvernul are dreptul să demisioneze din proprie iniţiativă.
Fiecare membru al Guvernului are, de asemenea, dreptul de a demisiona.
Demisionarea Prim-ministrului conduce la demisionarea Guvernului în componenţă deplină.
Cererea de demisie a Prim-ministrului şi a întregii componenţe a Guvernului se prezintă Parlamentului, care se pronunţă asupra ei.
Cererile de demisie a unor membri ai Guvernului se prezintă Prim-ministrului şi se aduc la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.
Guvernul îşi dă demisia în cazul în care:
1) Parlamentul şi-a exprimat neîncrederea în Guvern conform art.106 şi 106/1 din Constituţie;
2) Prim-ministrul a demisionat sau a decedat;
3) a fost ales un nou Parlament (la prima lui şedinţă).
[Art.6 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.6 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.6 modificat şi completat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.6 modificat şi completat prin Legea nr.588-XII din 22.05.91]
[Art.6 modificat prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 7. Exprimarea votului de neîncredere Guvernului
Parlamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi, poate exprima vot de neîncredere Guvernului.
Exprimarea neîncrederii Guvernului se hotărăşte cu votul majorităţii deputaţilor.
[Art.7 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.7 în redacţia Legii nr.588-XII din 22.05.91]
[Art.7 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 8. Participarea Guvernului la lucrările Parlamentului
Prim-ministrul şi membrii Guvernului au dreptul să participe la lucrările sesiunilor Parlamentului, la şedinţele comisiilor şi să-şi expună opiniile pe marginea chestiunilor examinate.
În caz de necesitate, participarea membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului este obligatorie.
Membrii Guvernului sînt obligaţi să răspundă la interpelările deputaţilor în modul stabilit de Regulamentul Parlamentului.
Prim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii şi conducătorii organelor din subordinea Guvernului în timpul şedinţelor Parlamentului răspund la întrebările deputaţilor.
Din invitaţia comisiilor Parlamentului ori a fracţiunilor parlamentare, miniştrii sau persoanele cu funcţii de răspundere împuternicite de miniştri participă la şedinţele comisiilor sau fracţiunilor şi răspund la întrebările deputaţilor.
[Art.8 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.8 completat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
 
Articolul 9. Garanţiile sociale ale membrilor Guvernului
Membrii Guvernului se bucură de garanţii sociale egale şi nu pot avea privilegii care nu sînt prevăzute de legislaţie.
În cazul în care Guvernul se reorganizează, în cazul demisionării Guvernului sau a unor membri ai lui, precum şi la expirarea mandatului membrii Guvernului beneficiază de garanţiile sociale respective.
 
Titlul II
COMPETENŢA GUVERNULUI
Articolul 10. Chestiunile generale ce ţin de competenţa Guvernului
În conformitate cu împuternicirile sale Guvernul:
1) promovează în viaţă legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi exercită controlul asupra executării hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului;
2) stabileşte funcţiile ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor din subordinea sa, asigură întreţinerea autorităţilor administraţiei publice centrale în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop de Parlament;
3) coordonează şi exercită controlul asupra activităţii organelor administraţiei publice locale ale Republicii Moldova;
4) realizează programele dezvoltării economice şi sociale a republicii, creează condiţii pentru funcţionarea autoadministrării;
5) conduce organele de apărare a teritoriului, securităţii Republicii Moldova şi a cetăţenilor ei;
6) asigură promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova.
[Art.10 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.10 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.10 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.10 modificat prin Legea nr. 582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 11. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul dezvoltării sociale, învăţămîntului, tineretului şi sportului, culturii şi ocrotirii sănătăţii
Guvernul:
1) promovează o politică de stat unitară în vederea asigurării pentru populaţia republicii a unui nivel de trai care nu ar fi mai scăzut decît nivelul minimal de trai stabilit oficial şi care ar corespunde nivelului dezvoltării economice a Republicii Moldova;
2) realizează politica de stat în domeniul reglementării proceselor migraţioniste, promovează şi perfecţionează un program integral în domeniul demografiei;
3) ia măsuri în ceea ce priveşte creşterea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru ridicarea nivelului de trai, a unor condiţii normale de muncă şi odihnă, asistenţa socială;
4) asigură condiţii social-economice, creează o bază tehnico-materială şi fonduri speciale pentru dezvoltarea învăţămîntului public, tineretului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei mediului ambiant;
5) elaborează direcţiile strategice de dezvoltare a urbanismului, a gospodăriei comunale şi de locuinţe;
6) ia măsuri în vederea asigurării populaţiei cu produse alimentare, mărfuri industriale, medicamente, servicii, promovează politica statului în domeniul standardizării, metrologiei, acreditării şi certificării produselor;
7) dirijează activitatea de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură; asigură executarea legislaţiei cu privire la libertatea conştiinţei;
8) asigură păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii moldoveneşti, recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi funcţionarea limbii ruse şi altor limbi vorbite pe teritoriul ţării.
9) susţine prin diferite forme de colaborare activitatea comunităţilor naţionale ale moldovenilor şi găgăuzilor care locuiesc în afara hotarelor Republicii Moldova;
10) asigură dezvoltarea turismului, gospodăriei de agrement;
11) promovează politica statului în domeniul culturii fizice şi sportului.
[Art.11 modificat prin Legea nr.636-XV din 15.11.2001]
[Art.11 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.11 modificat prin Legea. nr.413-XIII din 29.03.95]
 
Articolul 12. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul economiei
Guvernul:
1) exercită, din însărcinarea Parlamentului , funcţiile de proprietar al patrimoniului statului, creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate;
2) reglementează, folosind mijloacele economice şi juridice, activitatea tuturor ramurilor economiei şi a subiecţilor proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova;
21) întreprinde măsuri pentru asigurarea libertăţii comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţiei concurenţei loiale, creării unui cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
[Pct.21 introdus prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
 
22) ia măsuri în vederea apărării intereselor producătorilor autohtoni, executorilor de lucrări şi servicii;
[Pct.22 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
3) stabileşte proporţii raţionale de folosire a venitului naţional, inclusiv dezvoltarea economiei naţionale a republicii, elaborează, coordonează şi realizează programele dezvoltării ei economice şi sociale;
4) promovează o politică unitară în domeniul retribuirii muncii;
5) organizează şi promovează activitatea economică externă a republicii;
[Pct.5 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
[Pct.6 exclus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
7) elaborează şi prezintă Parlamentului proiecte de documente normative privind programele de dezvoltare economică şi socială;
8) organizează elaborarea şi îndeplinirea programelor, concepţiilor şi strategiilor naţionale;
[Pct.8 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
9) ia măsuri în vederea ocrotirii şi folosirii raţionale a pămîntului subsolului, a resurselor de apă, a faunei şi florei, în vederea menţinerii purităţii aerului şi asigurării reproducerii tuturor sistemelor biologice precum şi menţinerii echilibrului ecologic, promovează politica statului în domeniul securităţii radiologice şi exercită controlul de stat în acest domeniu;
[Pct.9 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.9 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
 
10) formează politica de stat în domeniul investiţiilor şi efectuează realizarea ei în scopuri bine determinate, ia măsuri în vederea atragerii şi protecţiei investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine, asigură condiţii pentru crearea unui climat favorabil pentru investiţii în Republica Moldova;
[Pct.10 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.10 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
 
11) repartizează mijloace pentru acordarea de ajutor zonelor din republică şi ramurilor economiei ei care se află în condiţii dificile sau care necesită o dezvoltare accelerată;
111) elaborează programele de investiţii, de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, pornind de la limitele mijloacelor prevăzute pentru aceste scopuri în legea bugetară anuală;
[Pct.111 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
12) stabileşte modalitatea de gestionare, în modul prevăzut de legislaţie, a fondurilor create special pentru dezvoltarea social-economică a ţării;
[Pct.12 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
13) asigură organizarea unui sistem unic de evidenţă şi de statistică;
14) organizează elaborarea şi implementarea reglementărilor tehnice şi altor acte normative în domeniul standardizării, organizează şi coordonează controlul şi supravegherea de stat în ceea ce priveşte respectarea normelor standardizării;
[Pct.14 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
15) suspendă, în modul stabilit de legislaţie, hotărîrile şi alte decizii ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor din subordinea Guvernului, dacă acestea contravin Constituţiei, legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
[Pct.15 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Pct.15 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.15 introdus prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
 
Articolul 13. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul finanţelor, creditelor, impozitelor, preţurilor şi circulaţiei monetare
Guvernul:
1) asigură, în limitele competenţei sale, transpunerea în viaţă a politicii unice a statului în domeniul finanţelor, creditelor şi circulaţiei monetare;
2) elaborează şi prezintă anual Parlamentului spre examinare şi aprobare proiectele bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
3) promovează politica unică a statului în domeniul preţurilor;
4) promovează politica vamală şi financiar-valutară.
[Art.13 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05]
[Art.13 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.13 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
 
Articolul 14. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul muncii şi politicii de cadre în serviciul public
Guvernul:
1) promovează politica în domeniul utilizării forţelor de muncă, al muncii şi salarizării, ia măsuri în vederea perfecţionării ei;
2) întru implementarea politicii de cadre:
conduce şi organizează activitatea de prognozare şi formare a rezervei de cadre pentru aparatul organelor administraţiei publice centrale şi locale, contribuie la asigurarea pregătirii şi sporirii gradului de calificare a acestora;
coordonează şi controlează activitatea organelor administraţiei publice antrenate în implementarea politicii de cadre şi în crearea sistemului continuu de instruire a cadrelor.
[Art.14 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
Articolul 15. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul ştiinţei şi tehnicii
Guvernul:
1) promovează o politică unitară în domeniul ştiinţei şi tehnicii, asigurînd crearea bazei tehnico-materiale necesare dezvoltării lor;
2) asigură elaborarea şi realizarea programelor de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, creînd în acest scop fonduri republicane speciale;
3) instituie premii de stat, aprobă condiţiile de decernare a acestora şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului cu privire la decernarea premiilor de stat.
[Art.15 completat prin Legea nr.161-XVI din 09.07.2008, în vigoare 18.07.2008]
 
Articolul 16. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării legalităţii
Guvernul:
1) întreprinde acţiuni vizînd asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
2) organizează controlul asupra executării legilor şi altor acte normative de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de către organele şi instituţiile cu funcţii publice din subordine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova;
3) în scopul perfecţionării legislaţiei în vigoare şi reglementării juridice a raporturilor din societate, elaborează proiecte de legi pe domenii;
4) ia măsuri de menţinere a ordinii publice, realizează programe de stat privind combaterea criminalităţii.
[Art.16 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.16 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.16 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.16 modificat prin Legea nr. 582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 17. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul asigurării securităţii şi capacităţii de apărare a ţării
Guvernul:
1) ia măsuri în vederea asigurării securităţii statului, pazei frontierelor de stat şi a teritoriului Republicii Moldova;
2) exercită conducerea generală a construcţiei Forţelor Armate ale republicii, stabileşte anual contingentul de cetăţeni care urmează să fie recrutaţi în vederea pregătirii şi reciclării militare;
3) ia măsuri în vederea asigurării capacităţii de apărare a ţării, dotării Forţelor Armate cu toate cele necesare pentru ca ele să-şi onoreze datoria faţă de popor – apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Patriei, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţie în domeniul apărării naţionale;
4) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea şi demiterea persoanelor care, din oficiu, intră în componenţa Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, precum şi a viceminiştrilor apărării;
5) exercită conducerea generală a protecţiei civile a Republicii Moldova.
[Art.17 completat prin Legea nr.262-XV din 15.07.04, în vigoare 06.08.04]
[Art.17 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.17 în redacţia Legii nr.1091-XII din 23.07.92]
 
Articolul 18. Principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul politicii externe
Guvernul:
1) poartă tratative şi ia parte la negocieri, acordă împuterniciri pentru iniţierea negocierilor şi semnarea tratatelor, încheie tratate internaţionale şi asigură îndeplinirea lor;
2) stabileşte relaţii multilaterale între Republica Moldova şi state străine, organizaţii internaţionale, asigură schimbul de informaţie, de studenţi şi specialişti;
3) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
4) reprezintă Republica Moldova în relaţiile internaţionale;
5) asigură promovarea unui curs unic şi coerent în domeniul politicii externe.
[Art.18 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.18 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.18 modificat prin Legea nr.1435-XII din 20.05.93]
 
Titlul III
RELAŢIILE GUVERNULUI CU ALTE ORGANE DE STAT
Articolul 19. Relaţiile Guvernului cu organele administraţiei publice locale
Guvernul:
1) promovează în viaţă şi exercită controlul asupra respectării şi executării legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului de către organele administraţiei publice locale.
2) administrează, împreună cu organele administraţiei publice locale obiectivele şi ramurile de importanţă statală;
3) coordonează activitatea organelor administraţiei publice locale în vederea traducerii în viaţă a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului public, tineretului şi sportului, culturii şi protecţiei mediului ambiant;
4) contestă hotărîrile autorităţilor administraţiei publice locale, dacă ele contravin legislaţiei.
[Art.19 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.19 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.19 modificat prin Legea nr. 582-XII din 17.05.91]
 
[Art.191 exclus prin Legea nr.482-XV din 04.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Art.191 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
[Art.20 exclus prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92, celelalte art. se renumerotează]
 
Articolul 20. Conducerea ministerelor Republicii Moldova şi altor organe de pe teritoriul republicii
Guvernul:
1) conduce, coordonează şi controlează activitatea ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale, inspectoratelor de stat, a comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa;
2) aprobă regulamentele ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale, ale inspectoratelor de stat, comisiilor şi consiliilor guvernamentale;
21) numeşte şi demite din funcţie viceminiştrii Republicii Moldova. Intrarea în funcţie a noului ministru are ca efect încetarea activităţii viceministrului, cu excepţia cazului în care acesta a fost reconfirmat în funcţia respectivă de către Guvern la propunerea ministrului;
3) numeşte şi demite din funcţie conducătorii şi adjuncţii conducătorilor celorlalte organe din subordinea sa, confirmă şi eliberează de exercitarea obligaţiilor de membri ai colegiilor ministerelor Republicii Moldova şi ai altor organe din subordinea sa.
[Art.20 modificat prin Legea nr.41-XVIII din 20.10.2009, în vigoare 22.10.2009]
[Art.20 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.20 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.20 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.20 în redacţia Legii nr. 582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 21. Ministerele Republicii Moldova
Ministerele sînt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor. În activitatea sa de conducere a ministerului, ministrul este asistat de unul sau de mai mulţi viceminiştri.
Ministerele transpun în viaţă, în baza legilor republicii, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, hotărîrile şi ordonanţele lui, conduc în limitele competenţei domeniile încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor.
Guvernul poate delega prin hotărîre unele funcţii din competenţa sa către ministerele de domeniu. Acest drept se realizează prin adoptarea de acte normative departamentale, înregistrate în modul stabilit şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Ministerele promovează o politică statală de cadre îndreptată spre completarea propriului aparat central şi a organelor de resort cu specialişti de înaltă calificare, creează sistemul ramural de instruire continuă a cadrelor, organizează pregătirea specialiştilor cu studii superioare şi medii de specialitate, asigură pregătirea cadrelor, inclusiv în străinătate. În virtutea sarcinilor, ministerele au dreptul de a face remanieri în aparatele lor prin reînnoirea contractelor de muncă sau prin atestarea funcţionarilor de stat.
[Art.21 completat prin Legea nr.41-XVIII din 20.10.2009, în vigoare 22.10.2009]
[Art.21 în redacţia Legii nr.75-XV din 18.04.2001]
[Art.21 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.21 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.21 în redacţia Legii nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.21 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 22. Alte autorităţi administrative centrale, inspectoratele de stat, comisiile şi consiliile guvernamentale
Autorităţile administrative centrale de pe lîngă Guvern se formează de Parlament la propunerea Prim-ministrului în scopul conducerii, coordonării activităţii şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii, care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor.
Autorităţile administrative centrale sînt conduse de directori generali sau de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.
Inspectoratele de stat se formează de către Guvern în scopul exercitării controlului asupra executării legilor republicii, a hotărîrilor şi a altor acte emise de Parlament, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
Inspectoratele de stat sînt conduse de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.
Autorităţile administrative centrale şi inspectoratele de stat emit, în limitele competenţei lor, acte normative departamentale.
Guvernul poate să creeze comisii şi consilii permanente şi provizorii pentru studierea unor probleme şi elaborarea hotărîrilor în vederea dezvoltării economiei, politicii în domeniile finanţelor, creditelor, preţurilor, valutei, circulaţiei monetare, precum şi în domeniile politicii sociale, învăţămîntului public, culturii şi din alte sfere ale vieţii.
Comisiile se formează din lucrători ai ministerelor, precum şi din savanţi şi specialişti de frunte, la propunerea Prim-ministrului, a prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor.
Activitatea comisiilor şi consiliilor este condusă de Prim-ministru, de miniştri sau de alte persoane, numite de Guvern.
[Art.22 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.22 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.22 modificat prin Legea nr.37-XIII din 05.04.94]
[Art.22 în redacţia Legii nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.22 modificat prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 23. Controlul exercitat de Guvern asupra activităţii organelor subordonate lui
Guvernul exercită controlul legalităţii şi oportunităţii activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi a organelor din subordine.
Guvernul abrogă hotărîrile şi ordinele miniştrilor, conducătorilor altor organe din subordine, ce nu corespund legilor, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
Prim-ministrul Republicii Moldova poate cere dări de seamă prim- viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor, fiecărui ministru, conducător de autoritate administrativă centrală, de inspectorat de stat de comisie guvernamentală sau de consiliu guvernamental.
Competenţa de supraveghere a Guvernului se extinde şi asupra persoanelor cu funcţii de conducere din autorităţile prevăzute în prezentul articol.
[Art.23 modificat prin Legea nr.21-XVIII din 18.09.2009, în vigoare 22.09.2009]
[Art.23 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.23 modificat prin Legea nr.376-XV din 18.11.04, în vigoare 26.11.04]
[Art.23 modificat prin Legea nr.482-XV din 04.12.03, în vigoare 01.01.04]
[Art.23 modificat prin Legea nr.75-XV din 18.04.2001]
[Art.23 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.23 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.23 modificat prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
Titlul IV
STRUCTURA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Articolul 24. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice
În republică activează:
1) următoarele ministere:
Ministerul Economiei
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Apărării
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Ministerul Mediului
Ministerul Educaţiei
Ministerul Culturii
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;
2) alte autorităţi administrative centrale:
Biroul Naţional de Statistică
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Biroul Relaţii Interetnice
Serviciul Grăniceri
Agenţia “Moldsilva”
Agenţia Rezerve Materiale
Agenţia Turismului
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
[Art.24 în redacţia Legii nr.21-XVIII din 18.09.2009, în vigoare 22.09.2009]
[Art.24 modificat prin Legea nr.162-XVI din 09.07.2008, în vigoare 18.07.2008]
[Art.24 modificat prin Legea nr.63-XVI din 27.03.2008, în vigoare 28.03.2008]
[Art.24 modificat prin Legea nr.49-XVI din 07.03.2008, în vigoare 18.03.2008]
[Art.24 completat prin Legea nr.179-XVI din 20.07.2007, în vigoare 27.07.2007]
[Art.24 modificat prin Legea nr.357-XVI din 24.11.2006, în vigoare 08.12.2006]
[Art.24 modificat prin Legea nr.114-XVI din 18.05.2006, în vigoare 02.06.2006]
[Art.24 modificat prin Legea nr.25-XVI din 16.02.06, în vigoare 28.04.06]
[Art.24 în redacţia Legii nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.24 modificat prin Legea nr.345-XV din 14.10.04, în vigoare 29.10.04]
[Art.24 modificat prin Legea nr.26-XV din 13.02.04, în vigoare 27.02.04]
[Art.24 completat prin Legea nr.551-XV din 25.12.03, în vigoare 23.01.04]
[Art.24 completat prin Legea nr.147-XV din 27.03.03, în vigoare 11.04.03]
[Art.24 completat prin Legea nr.1557-XV din 19.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Art.24 completat prin Legea nr.1211-XV din 11.07.2002]
[Art.24 modificat prin Legea nr.1199-XV din 04.07.2002]
[Art.24 modificat prin Legea nr.1156-XV din 21.06.2002]
[Art.24 completat prin Legea nr.955-XV din 04.04.2002]
[Art.24 completat prin Legea nr.860-XV din 15.02.2002]
[Art.24 în redacţia Legii nr.75-XV din 18.04.2001]
[Art.24 completat prin Legea nr.754-XIV din 23.12.99]
[Art.24 în redacţia Legii nr.676-XIV din 16.11.99]
[Art.24 în redacţia Legii nr.32-XIV din 28.05.98]
[Art.24 modificat prin Legea nr.24-XIV din 21.05.98]
[Art.24 în redacţia Legii nr.1086-XIII din 24.01.97]
[Art.24 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.24 modificat prin Legea nr.128-XIII din 27.05.94]
 
[Titlul IV în redacţia Legii nr.37-XIII din 05.04.94]
[În redacţia Legii nr.1250-XII din 23.12.92]
[Titlul IV în redacţia Legii nr.1091-XII din 23.07.92]
[Titlul IV în redacţia Legii nr.584-XII din 20.05.91]
 
Titlul V
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GUVERNULUI
Articolul 25. Şedinţele Guvernului
Şedinţele Guvernului se desfăşoară după caz, dar nu mai rar decît o dată pe trimestru.
La şedinţe Guvernul examinează:
1) programul său de activitate şi declaraţia de politică generală;
2) proiectele concepţiilor, prognozelor şi strategiilor dezvoltării social-economice a ţării;
3) proiectele programelor de importanţă statală;
4) proiectul bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, iniţiativele legislative şi amendamentele ce ţin de majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi de majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare;
5) rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
6) darea de seamă a Guvernului asupra activităţii sale, care va fi prezentată spre examinare Parlamentului;
7) proiectele de legi şi avizele asupra iniţiativelor legislative;
8) adoptarea hotărîrilor şi ordonanţelor;
9) aprobarea structurii şi regulamentelor ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale de pe lîngă Guvern, ale organelor şi instituţiilor din subordine;
10) aprobarea Regulamentului Guvernului;
11) numirea judecătorilor la Curtea Constituţională;
12) numirea în funcţii publice, conform competenţei;
13) chestiunile privind demisia Guvernului;
14) alte chestiuni majore de politică internă şi externă.
Şedinţele Guvernului sînt prezidate de Prim-ministru sau de unul din viceprim-miniştri. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului.
Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului prezenţi la şedinţă, iar ordonanţele – cu votul majorităţii membrilor Guvernului.
Şedinţele Guvernului sînt publice. La ele pot participa şi alte persoane, în conformitate cu legislaţia. La decizia Prim-ministrului, şedinţele pot fi închise.
Guvernul asigură transparenţa activităţii sale. În acest scop, Guvernul, din oficiu sau la iniţiativa cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate, dispune, în conformitate cu legea, consultarea publică a proiectelor de acte ale Guvernului care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice). Guvernul plasează pe pagina web oficială stenogramele şedinţelor sale publice şi alte acte vizînd activitatea executivului.
[Art.25 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]
[Art.25 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 23.09.05]
[Art.25 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.25 completat prin Legea nr.1311-XV din 26.07.2002]
[Art.25 în redacţia Legii nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.25 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.25 modificat prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 26. Prezidiul Guvernului
Pentru organizarea activităţii interne a Guvernului se formează Prezidiul Guvernului din care fac parte Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii şi ministrul justiţiei.
[Art.26 completat prin Legea nr.75-XV din 18.04.2001]
[Art.26 modificat prin Legea nr.676-XIV din 16.11.99]
[Art.26 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
[În redacţia Legii nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.26 În redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 27. Prim-ministrul Republicii Moldova
Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectînd atribuţiile ce le revin;
[În redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
 
Prim-ministrul Republicii Moldova:
1) prezidează şedinţele Guvernului şi ale Prezidiului lui;
[Pct.1 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.1 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
 
2) în cazuri excepţionale ia decizii în problemele conducerii Republicii Moldova în limitele competenţei Guvernului şi informează despre aceasta Guvernul la şedinţa lui ordinară;
3) asigură colegialitatea în activitatea Guvernului;
4) formează Guvernul şi propune componenţa lui în modul stabilit;
[Pct.4 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
5) acordă împuterniciri pentru negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova;
[Pct.5 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
[Pct.6 exclus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Pct.6(4) în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
 
7) prezintă spre examinare Prezidiului Guvernului sau pune în faţa Preşedintelui Republicii Moldova chestiunea cu privire la stimularea sau aplicarea unor sancţiuni disciplinare faţă de membrul Guvernului;
8) în cazul în care unul din miniştri nu îşi exercită atribuţiile conform legislaţiei, este în drept să înainteze Preşedintelui Republicii Moldova propunere privitor la revocarea acestui ministru;
[Pct.8 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
9) informează Preşedintele Republicii Moldova în problemele deosebit de importante pentru ţară;
În conformitate cu Constituţia (Legea Fundamentală a Republicii Moldova), Prim-ministrul este învestit şi cu alte împuterniciri prevăzute prin prezenta Lege şi prin alte legi ale Republicii Moldova.
În cazul în care Prim-ministrul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar. Interimatul încetează dacă Prim-ministrul reia activitatea în Guvern.
[Art.27 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.27 în redacţia Legii nr.582-XII din 17.05.91]
 
1.">Articolul 271. Atribuţiile ministrului care îndeplineşte temporar obligaţiile Prim-ministrului
Ministrul care îndeplineşte temporar obligaţiile Prim-ministrului are aceleaşi atribuţii ca şi Prim-ministrul, cu excepţia:
1) adoptării hotărîrii privind demisia Guvernului sau Prim-ministrului;
2) formării şi propunerii componenţei Guvernului;
3) înaintării propunerilor privind numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a miniştrilor;
 
[Pct.4 exclus prin Legea nr.21-XVIII din 18.09.2009, în vigoare 22.09.2009]
 
5) numirii în funcţie şi eliberării din funcţie a conducătorilor organelor şi instituţiilor din subordinea Guvernului.
[Art.271 modificat prin Legea nr.376-XV din 18.11.04, în vigoare 26.11.04]
[Art.271 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
Articolul 28. Prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii Republicii Moldova
Prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii Republicii Moldova înfăptuiesc în conformitate cu obligaţiile lor coordonarea activităţii ministerelor, a altor autorităţi administrative centrale şi a celorlalte organe din subordinea Guvernului, exercită controlul asupra activităţii lor şi le dau în mod operativ indicaţii pentru asigurarea îndeplinirii hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului şi soluţionării altor probleme ale activităţii lor; examinează în prealabil propunerile şi proiectele hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor, prezentate de Guvern.
[Art.28 modificat prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.28 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.28 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.28 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.28 introdus prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
Articolul 29. Membrii Guvernului
Membrii Guvernului:
poartă răspundere pentru sferele de activitate ce le-au fost încredinţate şi pentru activitatea Guvernului în ansamblu;
participă la examinarea chestiunilor în cadrul şedinţelor Guvernului şi ale Prezidiului său;
pot prezenta Guvernului propuneri cu privire la examinarea chestiunilor ce ţin de competenţa lor, pot iniţia elaborarea unor hotărîri şi ordonanţe ale Guvernului;
Ministrul nu este în drept:
1) să deţină o oricare altă funcţie în organele autorităţilor publice centrale şi locale;
2) să se încadreze în organele de conducere a unităţilor comerciale;
3) să practice activitate de întreprinzător personal sau prin terţe persoane;
4) să deţină o altă funcţie retribuită, cu excepţia activităţii ştiinţifico-pedagogice.
Condiţiile de retribuire a muncii şi de asigurare materială şi socială a membrilor Guvernului sînt stabilite de legislaţie.
Funcţia de membru al Guvernului şi împuternicirile membrului Guvernului încetează în cazul demisiei, revocării, incompatibilităţii funcţiei sau decesului.
[Art.29 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.29 modificat prin Legea nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.29 introdus prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
[Art.291 exclus prin Legea nr.23-XVI din 14.04.05, în vigoare 15.04.05]
[Art.291 introdus prin Legea nr.1520-XV din 06.12.02,în vigoare 12.12.02]
 
Articolul 30. Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului
Pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi celor ce decurg din prezenta lege, precum şi pentru organizarea exercitării legilor, Guvernul adoptă hotărîri.
Dispoziţiile se emit de către Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului.
Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului se semnează de Prim-ministru.
Unele hotărîri se contrasemnează de miniştrii, care au obligaţia punerii lor în aplicare:
hotărîrile privind executarea bugetului, valorificarea împrumuturilor şi creditelor interne şi externe, derularea reformelor financiar-economice şi sociale, administrarea proprietăţii publice – respectiv de ministrul finanţelor, ministrul economiei;
hotărîrile cu privire la asigurarea securităţii statului, ordinii publice, capacităţii de apărare, activitatea Forţelor Armate – respectiv de ministrul afacerilor interne şi de ministrul apărării;
hotărîrile privind politica externă – de ministrul afacerilor externe;
hotărîrile privind exercitarea de către Guvern a dreptului de iniţiativă legislativă, elaborarea programelor de activitate legislativă aprobarea proiectelor de legi şi prezentarea lor Parlamentului spre examinare – respectiv de ministrul justiţiei;
hotărîrile cu caracter complex, care reglementează funcţionarea diferitelor ramuri ale economiei naţionale – se contrasemnează, la decizia Prim-ministrului, de către un ministru responsabil pentru punerea acestora în aplicare.
Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu excepţia celor care conţin secret de stat, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării sau emiterii.
Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul acestora, dar care nu poate precede data publicării lor.
[Art.30 modificat prin Legea nr.822-XV din 07.02.2002]
[Art.30 modificat prin Legea nr.543-XV din 12.10.2001]
[Art.30 modificat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.30 modificat prin Legea nr.83-XIV din 08.07.98]
[Se recunosc neconstituţionale prevederile art. 30 alin. 5 şi 6 cuprinse în sintagmele: "celor de uz intern";]
["Hotărîrile Guvernului intră în vigoare la data adoptării, dacă în textul lor nu este stabilit alt termen.]
[Dispoziţiile Guvernului intră în vigoare la data emiterii"; "care aduc atingere drepturilor şi libertăţilor omului]
[prin Hot. Curţii Constituţionale nr.4 din 04.02.99]
[Art.30 modificat prin Legea nr.83-XIV din 08.07.98]
[Art.30 în redacţia Legii nr.413-XIII din 29.03.95]
[Art.30 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.30 introdus prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
1.">Articolul 301. Procedura delegării legislative
Întru realizarea programului său de activitate şi în temeiul art.1062 din Constituţie, Guvernul adoptă ordonanţe în conformitate cu legea specială de abilitare.
Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe se adoptă de Parlament, la cererea Guvernului, pentru o perioadă definită. În lege se indică domeniile şi data pînă la care pot fi emise ordonanţele.
În cazul în care prin legea de abilitare se cere aprobarea ordonanţelor de către Parlament, Guvernul, concomitent cu proiectul ordonanţei, examinează şi proiectul legii privind aprobarea ordonanţei şi îl prezintă Parlamentului spre adoptare în termenul stabilit de legea de abilitare.
În cazul în care Parlamentul respinge proiectul legii privind aprobarea ordonanţei, aceasta îşi pierde efectele juridice de la data intrării în vigoare a legii de respingere.
[Art.301 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
2.">Articolul 302. Ordonanţele Guvernului
Ordonanţele sînt acte normative cu putere de lege ordinară, adoptate într-o anumită perioadă de timp şi în domeniile care nu fac obiectul legilor organice.
Ordonanţele se semnează de Prim-ministru şi se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în aplicare, în procedura stabilită în articolul 30 pentru hotărîrile Guvernului.
Ordonanţele se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare în modul stabilit pentru actele oficiale.
Ordonanţele se abrogă, se suspendă sau se modifică de Guvern prin adoptarea de ordonanţe în limitele termenului de abilitare.
După expirarea termenului de abilitare ordonanţele pot fi abrogate, suspendate sau modificate numai prin lege.
Procedura elaborării, examinării şi adoptării ordonanţelor este stabilită de Guvern.
[Art.302 introdus prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
 
Articolul 31. Cancelaria de Stat
Asigurarea organizării activităţii Guvernului, stabilirea cadrului general pentru definirea priorităţilor Guvernului, asigurarea suportului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor autorităţi administrative centrale, monitorizarea implementării Programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii, precum şi verificarea executării hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor revin Cancelariei de Stat.
Cancelaria de Stat este condusă de ministrul de stat, care este membru al Guvernului. Cancelaria de Stat îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern.
Structura, statul de personal şi asigurarea social-materială a funcţionarilor Cancelariei de Stat se stabilesc de Guvern în baza principiului oportunităţii, iar condiţiile de retribuire a muncii – în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a Cancelariei de Stat se efectuează în limita mijloacelor bugetare aprobate de Parlament pentru Guvern.
[Art.31 în redacţia Legii nr.21-XVIII din 18.09.2009, în vigoare 22.09.2009]
[Art.31 modificat prin Legea nr.376-XV din 18.11.04, în vigoare 26.11.04]
[Art.31 completat prin Legea nr.1210-XIV din 31.07.2000]
[Art.31 modificat prin Legea nr.676-XIV din 16.11.99]
[Art.31 modificat prin Legea nr.1086-XIII din 24.01.97]
[Art.31 modificat prin Legea nr.1091-XII din 23.07.92]
[Art.31 introdus prin Legea nr.582-XII din 17.05.91]
 
[Art.32 exclus prin Legea nr.1086 din 24.01.97]
 

PREŞEDINTELE SOVIETULUI SUPREM
AL REPUBLICII MOLDOVA
Mircea SNEGUR

Chişinău, 31 mai 1990
Nr.64-XII.


__________
Legile Republicii Moldova
64/31.05.90 Lege cu privire la Guvern //Veştile 8/191, 30.08.1990

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu
Agenda
Sunday, February 01, 2015
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe