Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relations with other authorities > Other authorities and institutions
Other authorities and institutions

Serviciul de Informații și Securitate  

Banca Naţională a Moldovei 

Consiliul Concurenţei  

Comisia Naţională a Pieţei Financiare 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Comisia Națională de Integritate 

Comisia Electorală Centrală 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului 

Consiliul de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului companiei Teleradio – Moldova 

 

 

 

 

 

Banca Naţională a Moldovei

Banca Naţională a Moldovei a fost înfiinţată în anul 1991. Atribuţiile de bază ale B.N.M. sunt:

  • stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;
  • activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;
  • autorizarea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;
  • supravegherea sistemului de plăţi în Republica Moldova şi facilitarea funcţionării eficiente a sistemului de plăţi interbancare;
  • emisiunea monedei naţionale;
  • stabilirea, prin consultări cu Guvernul, a regimului cursului de schimb al monedei naţionale;
  • gestionarea rezervelor valutare ale statului;
  • întocmirea balanţei de plăţi a statului
  • reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova s.a. 
Băncii Naţionale a Moldovei îi revine un rol important în procesul de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova. Din 1991 şi pînă în prezent au fost elaborate şi implementate un şir de măsuri eficiente în vederea stabilizării mediului monetar şi de credit. Cel mai important pas în acest sens a constituit introducerea în circulaţie la 29 noiembrie 1993 a monedei naţionale - leul moldovenesc - cu promovarea ulterioară a unei politici monetare şi de credit antiinflaţioniste. A fost stopată inflaţia galopantă şi stabilizat cursul  monedei naţionale. În anul 1993 rata inflaţiei a constituit 2705.7%, în 1994 - 104.6%, în 1995 - 23.8% (cea mai scazută rată în CSI), în 1996 - 15.1%, în 1997-11.2%, în 1998 ca urmare a crizei financiare din regiune ea a crescut pînă la 18.3%. În 1994, ca rezultat al diminuării ratei inflaţiei, rata de refinanţare a B.N.M. a devenit pozitivă în termeni reali.
În anul 1995 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi Legea instituţiilor financiare. Conform primei legi, B.N.M. este independentă în exercitarea atribuţiilor sale, fiind responsabilă faţă de Parlament. Cea de-a doua lege sus-menţionată are drept scop crearea unui sector financiar puternic şi competitiv, neadmiterea riscului excesiv în acest sistem, protejarea intereselor deponenţilor.
Începand cu anul 1998 Banca Naţională a renunţat la practica stabilirii cursului oficial de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul SUA la Bursa valutară şi a procedat la determinarea acestuia ca medie aritmetică simplă a mediilor ponderate a cursurilor de cumparare şi vînzare a dolarului SUA contra lei moldoveneşti pe piaţa inter- şi intrabancară.  Faptul a permis descentralizarea pieţei valutare interne în corespundere cu practicile ţărilor dezvoltate.
Ca urmare a lichidării riscurilor excesive în bănci şi creării condiţiilor necesare pentru menţinerea stabilităţii situaţiilor financiare ale acestora, care se bazează pe acţiunea forţelor de piaţă, începînd cu 1 iulie 2004 a fost înfiinţat sistemul de garantare a depozitelor, care prin garanţiile sale acoperă circa 90 la sută din depozitele persoanelor fizice. La sistemul de garantare a depozitelor participă în mod obligatoriu toate băncile autorizate. Mijloacele destinate pentru garantarea depozitelor se acumulează din contribuţiile băncilor, iar statutul legal al sistemului de garantare a depozitelor asigură independenţa juridică, operaţională, financiară şi administrativă a acestuia.
De asemenea, în contextul alinierii la standardele internaţionale, în anul 2006 Banca Naţională a Moldovei a implementat  un nou sistem automatizat de plăţi interbancare (SAPI). Acesta este compus din sistemul de decontare pe bază  brută  în timp real destinat procesării plăţilor urgente şi de mare valoare şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă destinat procesării plăţilor de mică valoare. Astfel, a fost realizată o infrastructură modernă de plăţi, care a determinat premise importante pentru prestarea serviciilor de plată de o nouă calitate şi facilitarea efectuării plăţilor fără numerar în ţară.
 
Date de contact:
 
Adresa: Republica Moldova, MD-2005
Chişinău, Bulevardul Grigore Vieru 1
Tel. (+373 22) 409006,  Fax (+373 22) 220591
E-mail:
official@bnm.md
 
Serviciul de presă
Tel: (+373 22) 226374
 
 
 
  
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
 
 
"Comisia Naţională a Pieţei Financiare este autoritate autonomă a administraţiei publice centrale, responsabilă faţă de Parlament, care autorizează şi reglementează activitatea participanţilor pe piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei..."
(Art.1, Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Fiananciare Nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 (în redacţia Legii Nr.129-XVI din 7 iunie 2007)


Comisia Naţională a Pieţei Financiare este succesoare în drepturi şi obligaţiuni a Comisiei Naţionale Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
Obiectivele de bază ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sunt: consolidarea stabilităţii, asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar, prin adoptarea şi menţinerea unui cadru regulatoriu şi de supraveghere a participanţilor pieţei financiare adecvat pentru reducerea riscurilor sistemice, precum şi pentru prevenirea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase în sectorul financiar, în scopul protejării intereselor clienţilor şi investitorilor.
Autoritatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se extinde asupra: emitenţilor, investitorilor, participanţilor profesionişti ai pieţei valorilor mobiliare, definiţi de legislaţia privind piaţa valorilor mobiliare, companiilor de asigurare, brokerilor de asigurare, fondurilor nestatale de pensii, organizaţiilor de microfinanţare, asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de credit ipotecar şi birourilor istoriilor de credit.
 
Date de contact:
 
Adresa: Republica Moldova, MD – 2012
Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 77
tel.(+373 22) 859401; (+373 22) 859501
fax.(+373 22) 859504; (+373 22) 859505
e-mail: cnpf@cnpf.md
 
Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul
tel.: (+373 22) 859409
 
Linia de încredere
tel. (+373 22) 859405
e-mail: info@cnpf.md
 
 
 
 
 Consiliul Concurenţei
 
Consiliul Concurenţei (inițial "Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei") a fost creat prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 21-XVI din 16.02.07, pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. 

Rolul Consiliului Concurenţei constă în:

a) promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei;
b) prevenirea, limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă;
c) controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi la publicitate.

Consiliul Concurenţei, în conformitate cu sarcinile asumate, îndeplinește următoarele funcții: 

a) elaborează şi promovează politica de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limitarea activităţii monopoliste; 
b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismului ei de realizare; 
c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă; 
d) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici, autorităţile administraţiei publice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei; 
e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei; 
f) emite pentru agenţii economici dispoziţii executorii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi(sau) de lichidare a consecinţelor ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei; 
g) emite pentru autorităţile administraţiei publice dispoziţii executorii de anulare sau modificare a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a încălcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei; 
h) efectuează expertiza oportunităţii creării zonelor economice libere; 
i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi agenţilor economici şi conducătorilor acestora, precum şi factorilor de decizie din autorităţile administraţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei; 
j) intentează acţiuni în instanţă judecătorească, inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei; 
k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme metodologice care vor asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite
Consiliului
l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă; 
m) contribuie la schimbul de informaţii cu alte state. 

Date de contact

Adresa:
Bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73,
Chișinau, MD-2001,
Republica Moldova
Telefon: 022274565, 022273443, 022547504
Fax: 022270606
E-mail: office@competition.md
Web-site: www.competition.md

Declarations
 Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman în cadrul ședinței inaugurale a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Corman în cadrul ședinței inaugurale a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Agenda
Wednesday, January 28, 2015
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe