Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Reports between Parliament and UTA Gagauzia
Buletin informativ RO, ENG, RU
 
privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
privind lista deputaţilor delegaţi de Parlamentul Republicii Moldova în grupul de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
 
            2017
 
RO
 
privind examinarea proiectelor de legi nr.354 din 17.08.2016, nr.318 din 15.07.2016, nr.319 din 15.07.2016, elaborate de Grupul de lucru
RU
  
О рассмотрении проектов законов № 354 от 17.08.2016, №318 от 15.07.2016, №319 от 15.07.2016, разработанных Рабочей группой
RO
 
pentru formarea unui grup de experţi în vederea elaborării unor soluţii durabile pe marginea armonizării cadrului normativ naţional şi a UTA Găgăuzia.
RU
 
О создании группы экспертов по разработке долгосрочных решений по гармонизации национального законодательства и законодательства АТО Гагаузии
RO
 
privind aprobarea propunerilor de delimitare a atribuţiilor UTA Găgăuzia în activitatea culturală din domeniul bibliotecilor
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Тагаузия в культурной деятельности в области библиотечного дела
RO
privind aprobarea propunerilor de delimitare a atribuţiilor UTA Găgăuzia în activitatea culturală din domeniul muzeelor
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Тагаузия в культурной деятельности в области музейного дела
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТО Гагаузия в проекте закона о режиме воинских захоронений и воинских мемориальных произведений.
RO
 
privind aprobarea propunerilor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.192 din 30 septembrie 2011
RU
 
Об утверждении предложений по разграничению полномочий АТОГ агаузия в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 192 от 30 сентября 2011 годао памятниках, возведенных в общественных местах
RO
 
Privind aprobarea Foii de parcurs a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia pentru anul 2018
RU
 
Об утверждении Дорожной карты Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия на 2018 год.

        

         2016

 
RO
 
Privind aprobarea Regulamentului de funcționare a grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении Регламента о деятельности рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea duratei sesiunilor de lucru a Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении продолжительности рабочих сессий рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea foii cu antet a grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении бланка рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea Secretariatului grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia.
RU
 
Об утверждении Секретариата рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия.
RO
 
Privind abordarea sistemică a elaborării proiectelor de acte legislative pentru consolidarea statutului și funcționalității UTA Găgăuzia.
RU
 
О системном подходе к разработке проектов законодательных актов в целях укрепления статуса и функциональности АТОГ.
RO
 
Privind adresarea Adunării Populare ale UTA Găgăuzia cu solicitarea pentru consolidarea capacităților administrative ale Secretariatului AP din UTA Găgăuzia.
RU
 
Об обращении Народного Собрания АТО Гагаузия с просьбой об укреплении административного потенциала Секретариата Народного Собрания АТО Гагаузия.
RO
 
Privind solicitarea de audieri în domeniul utilizării mijloacelor fondului ecologic în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
О запросе слушания об использовании средств экологического фонда в соотношении с АТО Гагаузия.
RO
 
Privind solicitarea de audieri în domeniul utilizării mijloacelor fondului rutier în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
О запросе слушания об использовании средств дорожного фонда в соотношении с АТО Гагаузия.
RO
 
Privind solicitarea informației despre Planul de dezvoltare al UTA Găgăuzia.
RU
 
О запросе по слушанию информации о Плане по развитию АТО Гагаузия.
RO
 
Privind formarea oficiului regional din UTA Găgăuzia.
RU
 
О формировании регионального офиса АТО Гагаузия.
RO
 
Privind utilizarea creditelor internaționale în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
Об использовании международных кредитов по отношению к АТО Гагаузия.
RO
 
Privind utilizarea mijloacelor fondului rutier în raport cu UTA Găgăuzia.
RU
 
О распределении средств Дорожного Фонда по отношению к АТО Гагаузия.
RO
 
Cu privire la repartizarea mijloacelor Fondului Ecologic Național, inclusiv pentru UTA Găgăuzia, pentru ultimii cinci ani.
RU
 
О распределении средств Национального Фонда по экологии, включая АТО Гагаузия, за последние 5 лет.
RO
 
Privind formarea oficiului regional din UTA Găgăuzia.
RU
 
О создании Офиса Агентства Регионального развития в АТО Гагаузия.
RO
 
Cu privire la elaborarea planului de acțiuni privind ameliorarea situației social-economice din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019.
RU
 
О разработке плана действий по улучшению социально-экономической ситуации в автономно-территориальном образовании Гагаузия на 2016-2019 гг.
RO
 
Pe marginea proiectului de lege nr.69 din 29.02.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.
RU
 
По проекту закона №69 от 29.02.2016 об изменении и дополнении некоторых законодательных актов.
RO
 
Privind politica de cadre în domeniul justiției pentru UTA Găgăuzia.
RU
 
О кадровой политике в области юстиции для АТО Гагаузия.
RO
 
Privind formarea și aprobarea Grupului de experți pentru evaluarea și elaborarea actelor legislative.
RU
 
О создании и утверждении Группы экспертов по оценке и разработке законодательных актов.
RO
 
Privind finanțarea radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-Găgăuzia”.
RU
 
О финансировании Общественной компании по телерадиовещанию "Телерадио Еагаузия”.
RO
 
Privind Statutul Oficiului Asistenței Medicale de Urgență.
RU
 
О статусе Офиса Скорой Медицинской Помощи.
RO
 
Cu privire Ia Statutul Agenției teritoriale Sud-Vest din cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în special Reprezentanței UTA Găgăuzia.
RU
 
О статусе Юго-Западного территориального Агентства, входящего в состав Национальной Компании по Медицинскому Страхованию, в особенности Филиала АТО Гагаузия.
RO
 
Privind aprobarea Raportului privind activitatea Grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia, pentru semestrul I, 2016.
RU
 
Об утверждении Отчета деятельности Рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия, за первое полугодие, 2016.
RO
 
Privind aprobarea proiectului de Lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul special al Găgăuziei(Găgăuz-Yeri).
RU
 
Об утверждении проекта Закона о дополнении статьи 27 Закона №344- XIII от 23 декабря 1994 об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери).
RO
 
Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
RU
 
Об утверждении проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

 

Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe