Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Comunicate de Presă
Discursul Președintelui Parlamentului la aniversarea a 25-a de la adoptarea Legii despre statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
Stimate dl. Președinte al Republicii Moldova
Stimate dl. Prim-ministru al Republicii Moldova,
Stimată doamnă Bașcan,
Stimați deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuziei
Stimați reprezentanți ai corpului diplomatic 
Doamnelor și domnilor, 
Dragi prieteni,
 
La aniversarea a 25-a de la adoptarea Legii despre statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), sunt onorată în numele Parlamentului Republicii Moldova și al meu personal să exprim cele mai sincere urări de bine DVS și tuturor locuitorilor regiunii.
 
Acordul politic pentru crearea autonomiei Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova a dus la reglementarea unei situații politice dificile, instituită după 1990. Legea a dus la stabilizarea relațiilor între Chișinău și Comrat și a deschis perspective largi de dezvoltare pentru regiune.   
 
Decizia istorică a Parlamentului a permis poporului găgăuz să facă un pas hotărât spre dezvoltarea politică, social-economică și culturală, care a dus la ocuparea unui loc demn a Găgăuziei în structura statului nostru. Succesele și progresul regiunii pot fi exemplu pentru alte zone ale țării.
Vreau să subliniez că Parlamentul atrage și va continua să atragă atenție dezvoltării autonomiei și consolidării cooperării cu autoritățile regionale, pentru ca poporul Găgăuziei să vadă și să simtă rezultatul eforturilor întreprinse de autoritățile centrale pentru prosperarea regiunii.
 
Mecanismele eficiente de colaborare ale autorităților centrale ale Moldovei și administrației autonomiei Găgăuziei sunt elemente importante pentru asigurarea dialogului și atingerea consensului în țară.
 
În acest context vreau să menționez crearea grupului de lucru pentru examinarea statutului juridic special al Găgăuziei, fapt care indubitabil va asigura o platformă necesară pentru intensificarea relațiilor între Chișinău și Comrat pentru formarea unor condiții favorabile politice și juridice pentru creșterea statutului autonomiei.
 
Suntem interesați în extinderea colaborării între Parlament și Adunarea Populară pentru binele tuturor locuitorilor țării. Este foarte important ca vocea Găgăuziei să fie auzită în toată Moldova, în primul rând de la tribuna Parlamentului.
Printre activitățile întreprinse în scopul dezvoltării cooperării cu UTA Găgăuzia vreau să menționez organizarea, instruirea și stagiile pentru funcționarii din legislativul găgăuz în Parlamentul Republicii Moldova. Vă asigur că aceste acțiuni vor contribui la consolidarea potențialului instituțional  și profesional al Adunării Populare, precum și la buna funcționare a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, creșterea gradului de încredere între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară.
 
Colaborarea cu autoritățile centrale ale statului garantează autonomiei acces la procesul de adoptare a deciziilor și posibilitatea de-ași apăra interesele.
 
Stimați colegi,
 
Sunt ferm convinsă că implicarea deputaților Adunării Populare în activitatea comisiilor și grupurilor de lucru din Parlament în discutarea unor proiecte actuale pentru autonomie va ajuta la corectarea legislației și la rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă locuitorii regiunii.
 
În context, vreau să menționez crearea recentă a unei platforme consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova care va contribui la transparența procesului legislativ și va facilita implicarea societății civile în procesul decizional. Chem reprezentanții societății civile din Găgăuzia să participe activ la lucrările pe această platformă pentru  identificarea celor mai acute probleme și a unor soluții potrivite pentru dezvoltarea Găgăuziei în particular și a Republicii Moldova în general.
 
Consider că împreună, pe calea dialogului constructiv și a unor acțiuni concrete putem aduce aportul nostru pentru dezvoltarea Găgăuziei și a altor regiuni ale țării.

Stimați colegi,  
           
Unul dintre prioritățile Parlamentului Republicii Moldova este dezvoltarea potențialului social-economic al Găgăuziei, drept garanție a stabilității sociale și bunăstării locuitorilor. În aceste condiții asigurăm un cadru juridic și condiții necesare pentru stimularea mediului de afaceri și a investitorilor pentru creșterea volumului de investiții în Găgăuzia.
 
Vom continua să lucrăm pentru consolidarea statalității Republicii Moldova, împreună identificând prioritățile actuale și viitoare. Aportul în această misiune nobilă este important pentru noi. 
 
Dragi prieteni,
 
Vreau să vă felicit încă o dată cu ocazia acestei sărbători, să urez tuturor locuitorilor autonomiei sănătate, bunăstare și proiecte bune pentru Găgăuzia și întreaga Moldova! Pace și prosperare, dragi prieteni!
 
Vă mulțumesc pentru atenție.
 
 ******* 
 
Уважаемый г-н Президент Республики Молдова,
Уважаемый г-н Премьер-министр,
Уважаемая г-жа Башкан,
Уважаемые депутаты Парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии,
Уважаемые представители дипломатического корпуса, 
Дамы и господа, 
Дорогие друзья,
 
 
         В день празднования 25-ой юбилейной годовщины принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», имею огромную честь от имени Парламента Республики Молдова и от себя лично выразить самые добрые пожелания Вам и всем жителям региона.
 
     Политическая договорённость о создании Гагаузской автономии в составе Республики Молдова привела к урегулированию непростой ситуации, сложившейся после 1990 года, к стабилизации в отношениях между Кишиневом и Комратом, а также открыла широкие перспективы для развития региона. 
 
    Историческое решение Парламента позволило гагаузскому народу сделать стремительный шаг в своем политическом, социально-экономическом и культурном развитии, благодаря чему Гагаузия заняла достойное место в структуре нашего государства. Успехи и прогресс этого региона могут служить примером для других регионов страны.
 
        Хочу подчеркнуть, что Парламент уделяет и будет продолжать уделять самое пристальное внимание развитию Автономии, укреплению сотрудничества с региональными властями, чтобы народ Гагаузии видел и ощущал результат усилий, предпринимаемых центральными властями для процветания региона.
 
        Эффективные механизмы взаимодействия центральных органов власти Молдовы и Гагаузской автономии являются важным элементом обеспечения диалога и достижения консенсуса в стране.
 
       В этом контексте хочу отметить создание новой рабочей группы по рассмотрению особого статуса Гагаузии, что, безусловно, обеспечит необходимую платформу для интенсификации связей между Кишиневом и Комратом, для формирования благоприятных политических и правовых условий для повышения статуса автономии.
 
        Мы заинтересованы в расширении сотрудничества между Парламентом и Народным Собранием на благо всех жителей страны. Крайне важно, чтобы голос Гагаузии был услышан во всей Молдове, прежде всего, с трибуны парламента.
       
 
        Среди мероприятий, осуществляемых в целях развития сотрудничества с АТО Гагауз-Ери, хочется отметить организацию обучения и проведения стажировок для представителей гагаузского законодательного органа в Парламенте Молдовы. Выражаю уверенность в том, что все эти действия будут способствовать укреплению институциональных и кадровых возможностей Народного Собрания, обеспечению функциональности Закона об особом правовом статусе Гагаузии, а также росту доверия между Парламентом РМ и Народным Собранием.
 
     Сотрудничество с центральными властями страны гарантирует Автономии доступ к процессу принятия решений и возможность отстаивать свои интересы.
 
Уважаемые Коллеги, 
 
         Я твердо убеждена в том, что участие депутатов Народного Собрания в работе комиссий и рабочих групп Парламента РМ, в обсуждении актуальных для автономии проектов, поможет скорректировать законодательство и в целом решать текущие проблемы, с которыми сталкиваются граждане региона.
 
         В этой связи важно отметить и созданную недавно Консультативную платформу представителей гражданского общества при Парламенте Республики Молдова, которая будет способствовать прозрачности законодательного процесса и облегчению участия гражданского общества в процессе принятия решений. Призываю представителей гражданского общества Гагаузии принимать активное участие в работе этой Платформы, чтобы способствовать выявлению наиболее острых потребностей и адекватных решений для развития Гагаузии в частности и Республики Молдова в целом.
 
         Я считаю, что все мы вместе, путем конструктивного диалога и конкретных действий, сможем внести вклад в развитие как Гагаузии, так и других регионов страны.
             
Уважаемые коллеги,
 
         Одним из приоритетов Парламента Республики Молдова является развитие социально-экономического потенциала Гагаузии, как гарантия стабильности общества и благополучия жителей. В этих целях мы обеспечиваем правовую базу и все необходимые условия, чтобы стимулировать деловую среду и инвесторов вкладывать все больше средств в Гагаузскую автономию.   
   
         Мы будем продолжать работать над укреплением государственности Республики Молдова, совместно определять наши настоящие и будущие приоритеты. Ваш вклад в эту высокую миссию очень важен для нас. 
 
 
Дорогие друзья,
 
 
       Хочу еще раз поздравить вас с праздником и пожелать всем жителям автономии крепкого здоровья, благополучия и добрых дел на благо Гагаузии и всей Молдовы! Мира и процветания вам, дорогие друзья!
 
Спасибо за внимание!

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"